ბუნებისმეტყველების სწავლებაში მნიშვნელოვან მიდგომას წარმოადგენს კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება (IBSE). იგი მოსწავლეებისგან მოითხოვს საკვლევი კითხვების შემუშავებას და მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას. მიჩნეულია, რომ კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ხელს უწყობს სამეცნიერო წიგნიერების განვითარებას.

პროექტი Chain Reaction დაფინანსებულია ევროკავშირის მე-7 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში, კონსორციუმში 12 ქვეყნის 12 უნივერსიტეტია გაერთიანებული.

პროექტის მიზნები:

 

a_0

“This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no [321278].”